Toetame Viimsi valla kultuuri-, looduse-  ja tervisesõbraliku elukeskkonna arengut:

 • Seisame Viimsi rohealade, metsade ning rannaalade säilimise eest,  hoiame rannaalad puhtad ja viimsilastele avatud, tagame kallasradade läbitavuse.
 • Uuendame Viimsi üldplaneeringu. Üldplaneeringuga näeme ette visiooni Viimsist kui loodussõbraliku keskkonnaga mugavast elukohast. Planeeringu läbiviimisel arvestame kogukonna poolt tulevate soovide ja ettepanekutega.
 • Rajame Viimsisse esinduslipuväljaku.
 • Toetame ja jätkame Viimsi terviseradade   - Lubja terviserada, Rohuneeme valgustatud suusarada Randvere terviserada ning Randvere-Muuga kaldaäärne terviserada - arendamist ja rajamist.
 • Toetame pargipinkide võrgustiku rajamist Viimsisse.
 • Toetame rahvaspordiürituste toimumist Viimsis. Viime ellu programmi „Aktiivne Viimsilane“.
 • Toetame valvearsti vastuvõtu loomist Viimsisse.
 • Loome Viimsi Rahvaülikooli.
 • Väärtustame Muuga Kabelikivi kui vaatamisväärsust, rajame ligipääsuks matkarajad ning loome väärika ümbruskonna.
 • Rajame ja arendame Viimsi küladesse ja alevikesse mänguväljakud ja vabaajataristud lastele ja noortele.
 • Rajame kaetud jalgrattaparklad ühiskondlike rajatiste ja sõlmbussipeatuste juurde.


Loome teadmistepõhise ja keskkonnasäästliku ettevõtluskeskkonna:

 • Loome eeldused tarkade töökohtade tekkeks Viimsisse: kvaliteetsed büroohooned ja tööstuspargi.
 • Toetame kaubanduskeskuse rajamist Randvere piirkonda.
 • Toetame ja väärtustame Viimsi (väike)ettevõtluse arengut.
 • Seisame liiklusturvalisuse eest, parandame parkimiskorraldust ning rajame Pargi & Reisi parklaid.
 • Tagame sademevee arengukava elluviimise elanikele maksukoormust tõstmata.
 • Jätkame kvartalisiseste teede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist.
 • Jätkame tänavavalgustusvõrgu rajamist ja parendamist ökonoomsete LED valgustitega.
 • Jätkame valla jalg- ja jalgrattateede võrgu rajamist.  Ühendame Rohuneeme ja Leppneeme teede kergliiklusteed, rajades Reinu tee kõrvale täies ulatuses kergliiklustee.
 • Ühendame Muuga kergliiklustee Muuga aedlinna kergliiklusteega.
 • Toetame bussiliini 1A suunamist läbi Pärnamäe ja Lubja küla.
 • Loome võimalused kaatritele ning paatidele lautrite ja väikesadamate rajamiseks.
 • Viime lõpule tolmuvaba pinnakattega tee ehituse Prangli saarel sadamast kirikuni koos välivalgustuse rajamisega ning korrastame Prangli mänguväljaku.
 • Toetame Naissaare kogukonda saare elukeskkonna arendamises.


Väärtustame kvaliteetset haridust:

 • Taastame lasteaedades ja koolides oma“koduköögid“ toiltlustuse korraldamiseks.
 • Jätkame era – ja munitsipaallasteaedade laste võrdset kohtlemist, võrdsustades eralasteaedade kohatasu munitsipaallasteaia tasuga.
 • Võimaldame igale Viimsi lapsele 150.- huviringitoetust aastas.
 • Loome kvaliteetse haridusega, omanäolised kodukohalähedased põhikoolid.
 • Toetame erakoolide poolt haridusteenuse pakkumist Viimsi vallas.
 • Suurendame esimesse klassi minevate õpilaste toetust 64 eurolt 120 euroni.
 • Loome keelekümblusrühmad ja klassid lasteaedadesse ja koolidesse.
 • Tagame ühe pere õdedele – vendadele kohad samas lasteaias.
 • Loome koostöös erasektoriga igale koolile oma pikapäeva tegelushoiu tööpäeva lõpuni.
 • Loome koolide juurde mänguplatsid ning liikumisväljakud lastele ja noortele vaba aja veetmiseks, sh skatepargid ja parkuurimisrajad
 • Tugevdame noortekeskuste tööd ja arengut. Loome uue noorte huvikeskuse Püünsi Kooli laienevate ruumide baasil.
 • Seisame Viimsi Kaunite kunstide kooli ja kultuurikeskuse rajamise eest.
 • Seisame selle eest, et igal lapsel oleks turvaline koolitee.
 • Tegeleme atiivselt kiusamise vähendamisega koolides.
   

Toetame erivajadustega inimestele kvaliteetse tugisüsteemi loomist ja teenuste pakkumist:  

 • Loome tingimused erivajadustega inimestele kvaliteetsete tugiteenuste ja toetuste kättesaadavuseks koduvallas.
 • Seisame erivajadustega inimeste päevakeskuse ja päevahoiu loomise eest koduvallas.
 • Loome vallavalitsusse ja vallaga seotud allasutustesse erivajadustega inimestele töökohti.
 • Seisame erivajadustega laste alus – ja põhihariduse kättesaadavuse eest koduvallas.


Väärtustame aktiivsete ja mitmekülgsete võimalustega pensionipõlve:
 

 • Loome kaasaegse sotsiaalhoolekandekeskuse Viimsisse, viime ellu Rannapere Pansionaadi renoveerimise ja laienduse.
 • Toetame eakate päevakeskuste  teenuste ja huvitegevuste laiendamist, suurendades valla poolset toetust Viimsi Pensionäride Ühendusele ja päevakeskustele.
 • Jätkame pensionäridele ühekordse toetuse maksmist.